برای ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید :
https://ticket.iau.ir/readingcompetition/registeration

دانلود کتاب : https://taaghche.com/book/69564


دانلود کتاب : https://taaghche.com/book/69563